جویدن آدامس اشکال ندارد هرچند طعمى از آن احساس شود مگر این که قسمتهایى از آن جدا شود و وارد معده شود ولى اگر فقط مزه اى از آن احساس شود و ذراتى از ان بلعیده نشود اشکال ندارد، بنا بر این از آدامسهایى که مواد شیرین کننده دارند باید اجتناب شود مگر اینکه قبلا جویده شده باشد و آن مواد زایل شده باشد یا اینکه آنقدر کم مانده باشد که در آب دهان مستهلک شود

Categories: