سؤالاتی که پاسخ داده شده است

اگر قصد ماندن یکسال و نیم یا بیشتر در یک شهر داشته باشند باید روزه خود را بگیرد و نیاز به قصد اقامت ندارند

مستحب است برای کسی که صوم مستحب گرفته روزه خود را قطع کند اگر برادر مؤمنی او را به طعامی دعوت

مسواک زدن در ماه رمضان مفطر نیست اگر روزه دار ذرات خمیر دندان را که با آب دهان قاطی شده فرو ندهد. ومقدار کمی که در آب دهان از بین می رود به روزه ضرر نمی رساند