قتل جورج فلوید

لِلحقٌ دولةٌ وللباطل جولةٌ. ازروزی که پولیس نژادپرست وبی همه چیز آمریکا گلوی مرد غیر مسلح وبی دفاع سیاهپوست را درشهرمیناپولیس این کشور به مدت ۹ دقیقه زیر کنده زانویش قرار داد وآخرین جمله را ازوی شنید ( نمیتوانم نفس بکشم ) وبلا فافاصله جان داد . مبارزات برحق ومشروع ادامه مطلب…