لِلحقٌ دولةٌ وللباطل جولةٌ.

ازروزی که پولیس نژادپرست وبی همه چیز آمریکا گلوی مرد غیر مسلح وبی دفاع سیاهپوست را درشهرمیناپولیس این کشور به مدت ۹ دقیقه زیر کنده زانویش قرار داد وآخرین جمله را ازوی شنید ( نمیتوانم نفس بکشم ) وبلا فافاصله جان داد . مبارزات برحق ومشروع مردم که ازتبعیض وبی عدالتی کاسه صبر شان لبریز شده بود ، باشعار معنی دار نمیتوانم نفس بکشم دراکثر شهرهای آمریکا مخصوصن شهرهای بزرگ این کشور آغاز گردید وچنان با شوکت قدرت وخروشان به پیش رفت که پای گارد وارتش سرکوب گر آمریکا را به صحنه کشاند وپس ازاحساس ضعف وترس همه نیروهای امنیتی این کشور در مقابل خشم وخروش مردم حق طلب ، ترامپ وخانواده اش را در( پناه گاه ) زیر زمینی کاخ سفید منتقل کردند ، باالأخره امروز پولیس مغرور ، سرکش ‌وجنایتکار آمریکا دربرابر خواست برحق مبارزان ضد تبعیض وبی عدالتی زانو زد . امید وارم که این مبارزات برحق وخود جوش به فرجام نیک برسد ودنیا ازشر این نظام قلدر ، سرکوب گر وجنایت کار رهایی یابد.