بسم الله الرحمن الرحیم.

تعاوَنوا علی البِرّ والتّقویٰ ولاتعاونوا علی الإثمِ والْعُدوان.

( قرآن کریم ) سوره مائدة آیه ۲. 

بدینوسیله به اطلاع مئومنین وشخصیت های خیِّروخدوم قوم محترم نادی مقیم کشور های اروپایی رسانیده می‌شود اینکه باتوجه به شیوع وفراگیری بیماری کرونا (کوید ۱۹) درسطح جهان وازجمله درکشورفقیر وبحران زده افغانستان وإعمال قرنطینه عمومی دراکثر مناطق کشور، توجه عزیزان را به نکات آتی جلب مینمایم :

۱– چنانچه اطلاع دارید، اکثر خانواده های قوم محترم نادی ازنظر اقتصادی وضعیت مطلوب ومناسبی ندارند ومصارف خود‌و فامیل شان را فقط روزانه به دست میآورند (( روز ها کارمیکنند وشب ها مصرف می‌کنند)واینک که دروضعیت قرنطینه و ‌خانه نشینی قرارگرفته اند،که معلوم هم نیست که این شرایط تاکی ادامه پیدا کند، به نظر میرسد که بسیاری ازخانواده هادچار شرایط سخت معیشتی ویا خدای نخواسته فاجعه بشری خواهندشد.

۲– از افراد خیّر و متدیّن قوم ، مقیم کشورهای اروپایی واسترالیا عاجزانه تقاضا میگردد که دراین شرایط دشوار واستثنائی ، به کمک افراد محتاج وآسیب پذیر مردم شان شتافته ومسئولیت دینی، واجتماعی شان را درقبال مردم، همکیشان ‌وذوی الأرحام شان اداء نمایند.

۳– اقوام محترم، مقیم هرکشور که هستند کمک های مالی شان را همراه با لیست که حاوی نام افراد کمک کننده ومقدار مبلغ کمک شده باشد، درنزد یکنفر ازاقوام که خودشان انتخاب میکنند جمع آوری نموده وازهمان کشور به داخل ارسال نمایند .

۴– کمک های مذکور دراختیار نمایندگان قومی درکابل قرار داده شود تا نمایندگان محترم طبق شناخت وتشخیص شان با توافق نظر کامل، درمیان خانواده های بی بضاعت ومستحق تقسیم نمایند.

۵ – افراد خیِّر ملزم به پرداخت مبلغ معین نیستند بلکه هرمقدارکه درتوان دارند به صورت داوطلبانه ورضا کارانه دراین امرخیر وانسانی سهم بگیرند. ۶- نام های نمایندگان قومی درکابل، درصورت لزوم دراختیار عزیزان قرارداده خواهد شد. به امید همکاری مخلصانه وسخاوتمندانه تان. أللّهم أکشفًْ هذهِ الغُمّةَ عنْ هذه

الأمّة بحقِّ محمد وآله الأطهار.

محمد موسی عالمی ترکمنی ۲۰۲۰/۴/۱ میلادی مطابق با ۱۳۹۹/۱/۱۳ هجری شمسی